Share:

“Lean Supply Chain Management”

I en lean förädlingskedjan (supply chain) har logistikprocessen effektiviserats för att minska och eliminera slöserier eller icke-mervärde skapande verksamhet i hela kedjan, för alla produkt- och råvaruflöden. Slöseri kan mätas i tid, lager och onödiga kostnader. Värdeskapande aktiviteter är de som bidrar till att på ett effektivt sätt placera slutprodukten hos kunden. Förädlingskedjan och dess lager ingår i kedjan av information och produkter som ska flöda. All verksamhet som stoppar flödet ska skapa ett värde. All verksamhet som berör lager ska skapa värde.

Förädlingskedjor innehåller slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter av många skäl, både företagsinterna och externa. Att skapa eller återskapa en lean försörjningskedja kan innebära att ta itu med många av de frågor som skapade problemen med extra arbete och onödig tid, lagerhållning och merkostnader.

Det bästa sättet är att först utforma en optimal försörjningskedja och sedan anpassa ditt företags verksamhet till den. Supply Chain management är tänkt att minska alltför stora lager i distributionskedjan. En försörjningskedja (Supply Chain) bör vara efterfrågestyrd. Den är byggd på filosofin om ett dragande flöde, där kunderna drar i varorna och styr lagren, och inte att leverantörerna driver lager genom leveranskvantiteter, -tider m.m. Överlager visar på tidsslöserier inom tillverkning eller drift. Den perfekta leveranskedjan skulle vara lean (mager) genom att tids- och lagerslöserier tas bort.

En efterfrågestyrd försörjningskedja (Supply Chain), flödar tillbaka efterfrågan från kundorderpunkten (vilket resulterar i leveranser till butiken) till en distributionscentral, vidare bakåt i kedjan till inköp/beställningar från leverantörer, etc., och därefter framåt i kedjan. Allt som fördröjer eller förhindrar detta flöde måste analyseras som en potentiell icke-mervärdesskapande verksamhet.

Lean Supply Chain management är aktuellt för alla företag. Det är inte bara tillverkande företag som utövar lean management. Lean kan tillämpas också för icke-tillverkare, grossister, distributörer, återförsäljare och andra.

Lean transformering av Supply Chain och logistikmiljön kan leda till fördelar såsom:

 • Reducerade lager
 • Reducerat utrymme
 • Maximerad effekt av investeringar i lager
 • Minimerade lagerbrister
 • Minskade omplaneringar
 • Minimerad leveransbevakning
 • Öka flexibilitet och reaktionsförmåga
 • Minskade ledtider
 • Minskade fel och minskad omtillverkning
 • Förbättrat personalutnyttjande
 • Reducerat antal transaktioner
 • Förenklade processer

 

Leveransobjekt

Omarbetning av viktiga affärsprocesser och implementering av nya processer och system för att förbättra det totala resultatet av verksamheten kan omfatta:

 • Potentialbedömning av Lean – Identifierar Lean möjligheter inom Supply Chain och logistik funktionen
 • Lean workshop(-s) – Introduktion till Lean och annan särskild utbildning som behövs, såsom Setup reduktion, minskning av orderstorlekar, 5S – Arbetsplats organisering, Kanban/Dragandesystem, TPM, etc.
 • Value Stream Mapping (VSM) – En s.k. kallad värdeflödeskarta över aktuellt läge i viktiga flöden utvecklas och ligger till grund för att omforma de olika affärsprocesserna. En bild av önskat framtida tillstånd tas fram och som sedan fungerar som en “målbild”.
 • Kaizen event – Processförbättringsevents baserade på prioriteringarna i VSM´s framtida tillstånds karta
 • Lean Projektledning – Lean projektledning från början till slut, inklusive faciliterande, utbildning och rådgivning

 

Varför Establish?

Establish är ett global managementkonsultföretag som specialiserat sig på Supply Chain management. Företaget har varit i branschen i mer än 30 år och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi arbetar främst för tillverkare, distributörer och tjänsteleverantörer och har genomfört över 1000 kunduppdrag.

Våra konsulter är ingenjörer och många har högre akademiskt utbildning. Vår strategi är metodisk och våra rekommendationer är baserade på kvantitativ analys liksom kvalitativa bedömningar.

Ledande för vår Lean Supply Chain & Logistic process är Paul Myerson. Paul har varit en framgångsrik förändringskatalysator för en mängd olika klienter och organisationer av alla storlekar. Han har över 30 års erfarenhet inom Supply Chain strategier, system och verksamheter som har resulterat i resultatförbättringar för företag som exempelvis General Electric och Unilever.

Paul är också författare till boken “Lean Supply Chain & Logistics Management” (McGraw-Hill, Copyright 2012) och ett paket med simuleringsspel och utbildning i samma ämne. Paul skriver också en spalt på ”Lean Supply Chain for Inbound Logistics Magazine” och har en blogg för ”Industry Week magazine”.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster, skicka oss ett mail eller ring oss.

Supply Chain Management: Verktyg & Metoder

Inom Supply Chain design använder vi toppmoderna verktyg och metoder. Nedan hittar du några av de viktigaste verktygen.

Supply Chain Guru Logo

Supply Chain Guru möjliggör för användare att modellera, optimera och simulera verksamheterna inom sitt Supply Chain nätverk för att erhålla stora förbättringar i kostnader, service, hållbarhet och riskminimering. Genom att använda Supply Chain Guru´s modelleringsteknik kan företagen visualisera dold ineffektivitet i det nuvarande varuflödet, göra ”vad händer om”-scenarier för att undersöka servicen, prestandan, kostnaderna och riskerna som är förknippade med förändring, och sedan testa resultaten med hjälp av simuleringsteknik – allt i en enda integrerad mjukvaruplattform.

primelog - Your Logistics. Our Passion                      

För inköpare av logistiktjänster och som har komplexa globala försörjningskedjor, kan en logistik programvara som ger kostnadskontroll, möjlighet till centraliserad uppföljning, etc. Vi har partners som ger detta.

Supply Chain Management: Referenser

Establish har en lång meritlista inom Supply Chain Management. Referensprojekten nedan är bara några exempel på vad Establish Supply Chain konsulter har åstadkommit tillsammans med kunder inom Supply Chain Management.

Demand Chain Leadership – några exempel

Exempel från flera klientfall att att ta del av några verkliga exempel på vad Demand Chain Management innebär.

Fallstudie – Demand Chain Leadership [pdf] (på engelska) [pdf]


Operativ effektivitet

Betydande förbättringar med verksamhetseffektivisering för en däcktillverkare och -distributör. Ett exempel på ett praktiskt angreppssätt för att förbättra verksamhetsprocesserna.

Läs mer här (på engelska).


Global Supply Chain Strategi

Fyra referensexempel från kunder gällande globala strategier för Supply Chain med lärdommar och riktlinjer för framgångsrika Supply Chain strategier.

Fallstudie – Global Supply Chain Strategy studier [pdf]


Supply Chain och lagerstyrning

Fyra fallstudier hos kunder Supply Chain och saldokontroll med lärdommar och riktlinjer från dessa.

Supply Chain och Inventory Management Fallstudier [pdf]


Inventory Management

Förbättringar av lagerstyrning och -hantering för en tillverkare av datorutrustning. Best Practice, organisations förbättringar och operativa processer.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Förbättringar Hälsovård

Minska cykeltiden i leveranskedjan med 50% för en medicinsk utrustning.

Läs mer här (på engelska).


Förbättrad Logistikstrategi

Fyra fallstudier hos kunder över översyn av logistikstrategier med lärdommar och riktlinjer från dessa.
them.

Fallstudie – Strategisk logistik förbättring Fallstudier [pdf]


Förbättrad Kundservice

Fyra (4) fallstudier på förbättringar kundservice hos kunder inkl. lärdommar och riktlinjer från dessa.

Fallstudie – Kundserviceutveckling [pdf]


Upphandling FMCG

En exempel på hur Establish förbättrat inköpsfunktionen hos en tillverkare av konsumentvaror.

Läs mer här (på engelska).


Supply Chain Strategi – Hemelektronik

En fallstudie från en kund inom hemelektronik, varifrån Establish utfört en detaljerad benchmarking med konkurrenter som lett till förändrat transportkoncept och en omkonfigurering av kundens distributionsnät.

Läs mer här (på engelska).